Seanca informuese për projektin "Kultura dhe kreativiteti për Ballkanin Perëndimor"

 

Në organizim të UNESCO-s, në Kinematekën e Maqedonisë së Veriut më 17 shkurt (e premte) në ora 12:00 do të organizohen seanca informuese për projektin “Kultura dhe kreativiteti për Ballkanin Perëndimor”.

Detajet e aplikimit do ti prezantojnë përfaqësuesit e këtij projekti, i cili financohet nga Bashkimi Europian dhe implementohet nga UNESCO, Këshilli Britanik dhe Agjencia Italiane për Bashkëpunim Zhvillimor.

Bëhet fjalë për dy thirrje të hapura: njëra është për paraqitjen e propozimeve nga organizata dhe institucione, dhe e dyta është për shprehjen e interesimit të individëve të interesuar për të kontribuar në forcimin e sektorit kulturor dhe kreativ dhe harmonizimin e Ballkanit Perëndimor.

Albanian

Mbahet punëtori për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të Strategjisë së Qeverisë për Bashkëpunim dhe Zhvillim të Shoqërisë Civile 2022-2024

Më 17.01.2023, në bashkëpunim me projektin “Përkrahje teknike për përmirësimin e mjedisit të favorshëm për organizatat e shoqërisë civile në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, financuar nga Bashkimi Evropian, u mbajt punëtori për monitorim dhe raportim për zbatimin e Strategjisë së Qeverisë për bashkëpunim dhe zhvillim të shoqërisë civile 2022-2024, për anëtarët e Rrjetit të nëpunësve shtetëror për bashkëpunim me shoqërinë civile. Qëllimi i punëtorisë ishte njohja e anëtarëve të Rrjetit me të rejat në procesin e përgatitjes së raportit vjetor për zbatimin e Strategjisë, në përputhje me Udhëzimet për strukturën, përmbajtjen dhe mënyrën e përgatitjes, zbatimit, monitorimit, raportimit dhe vlerësimit strategjive sektoriale dhe shumësektoriale, si dhe arritjen e marrëveshjes për të dhënat dhe treguesit që duhet të përfshihen në Raport.

Albanian

U mbajtën takime individuale me anëtarët e Rrjetit të nëpunësve shtetëror për bashkëpunim me shoqërinë civile

Gjatë muajit dhjetor 2022 dhe janar 2023, Njëesia për Bashkëpunim me Organizatat Joqeveritare ka organizuar takime individuale me anëtarë të Rrjetit të nëpunësve shtetëror për bashkëpunim me shoqërinë civile nga Ministria e Financave, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria e Punëve të Brendshme, dhe Ministria për vetëqeverisje lokale. Qëllimi i takimeve ishte informimi për gjendjen e zbatimit të masave nga Strategjia e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim dhe zhvillim të shoqërisë civile, me Planin e veprimit (2022-2024), në vitin 2022. Të pranishmit arritën marrëveshje për të dhënat dhe treguesit që duhet të sigurohen për të identifikuar hapat e ardhshëm që duhet të ndërmerren për mbajtjen e Punëtorisë për monitorimin dhe raportimin mbi zbatimin e Strategjisë së Qeverisë për Bashkëpunim dhe Zhvillim të Shoqërisë Civile 2022-2024. Njëkohësisht, u diskutua për të rejat në procesin e përgatitjes së raportit vjetor për zbatimin e Strategjisë, në përputhje me Udhëzimet për strukturën, përmbajtjen dhe mënyrën e përgatitjes, zbatimit, monitorimit, raportimit dhe vlerësimit të strategjive sektoriale dhe multisekoriale (“Gazeta Zyrtare e RSM” nr. 122/22).

Albanian

U mbajtën tryeza konsultative për çështje të veçanta lidhur me Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet

Më 12 dhe 13 dhjetor 2022, në Shkup u mbajtën katër tryeza konsultative me këto tema: Njohja juridike e formave të tjera të shoqërimit, Organizatat dhe aktivitetet e interesit publik, Mbrojtja e karakterit jofitimprurës dhe mjedisi mundësues për organizatat e shoqërisë civile. Tryezat u organizuan nga projekti “Përkrahje teknike për përmirësimin e mjedisit të favorshëm për organizatat e shoqërisë civile në Republikën e Maqedonisë së Veriut” i mbështetur financiarisht nga BE-ja, në kuadër të mbështetjes së Grupit Punues në Ministrinë e Drejtësisë që punon në amendamente dhe plotësime. Ligjit për Shoqatat dhe Fondacionet. Qëllimi i tryezave konsultative ishte identifikimi dhe diskutimi i mangësive në ligjet ekzistuese në katër temat si dhe pasojat e ruajtjes së status quo-së ekzistuese ligjore dhe identifikimi dhe diskutimi i zgjidhjeve të mundshme në nivel ligjor dhe politik me qëllim të adresohen problemet kryesore.

Albanian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS