Мерка 16

16.1

ИДЕНТИФИКУВАЊЕ И АКТИВНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТЕМАТСКИТЕ МРЕЖИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОПИСИТЕ И СТРАТЕШКИТЕ ДОКУМЕНТИ

 

Macedonian

16.2

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ РЕДОВНА КОМУНИКАЦИЈА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА СО ТЕМАТСКИТЕ МРЕЖИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Macedonian

16.3

АКТИВНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА КРЕИРАЊЕ, СПРОВЕДУВАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА

Macedonian
Subscribe to Мерка 16