Добредојдовте на веб локацијата на Одделението за соработка со невладините организации

 

Почитувани посетители,

 

Добредојдовте на веб локацијата на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата. Одделението е формирано како резултат на заложбите на Владата на Република Северна Македонија за институционализирање на соработката, промовирање, поддршка и унапредување на партнерските односи со граѓанскиот сектор.

Одделението е надлежно да го следи и координира спроведувањето на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, се грижи за унапредување на соработката на Владата со граѓанскиот сектор, преку вклучување на граѓанските организации во процесот на креирање политики и создавање услови за финансиска одржливост на граѓанскиот сектор, врши стручно-административна поддршка на работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации и на Комисијата за организации со статус од јавен интерес.

Во соработката со граѓанскиот сектор, Одделението ги почитува принципите на взаемна доверба, партнерство, независност, плурализам, учество, транспарентност, одговорност, еднакви можности и недискриминација.

Macedonian

Известување за 5-от тематски повик за финансирање на проекти во рамки на Интерег Еуро - Мед програмата

Секретаријатот за европски прашања известува за отворениот 5-ти тематски повик за финансирање на проекти во рамки на Интерег Еуро-МЕД Програмата.

5-от тематски повик ќе биде отворен во периодот од 18 јуни до 26 септември оваа година. Истиот е наменет за поддршка на проекти во сите оперативни мисии на Програмата и треба да придонесе кон остварување на следните приоритети и специфични цели:

Macedonian

Петнаесетти повик на УНЕСКО за финансирање проекти во рамките на Меѓународниот фонд за културна разновидност за 2024 година

Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија информира за 15. повик на УНЕСКО за поднесување проекти за финансирање во рамките на Меѓународниот фонд за културна разновидност за 2024 година.

Предлог-проектите треба да се достават исклучиво преку официјалната платформа на УНЕСКО за аплицирање, најдоцна до 14 јуни 2024 година.

Детални информации за повикот и за процесот на аплицирање може да се добијат на: https://www.unesco.org/creativity/en/ifcd/apply

Macedonian

Нацрт-Извештај за спроведување Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество 2022 – 2024, во 2023 година

 Генералниот секретаријат – организациона единица за соработка со граѓанските организации подготви Нацрт-извештај за напредокот во спроведувањето на Акцискиот план за спроведување на Стратегијата на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество 2022 – 2024 и постигнување на стратешките и оперативните цели во 2023 година. Извештајот е подготвен врз основа на информациите на членовите на Мрежата државни службеници за соработка со граѓанското општество од министерствата и другите органи на државната управа кои се одговорни за спроведување на конкретните мерки во Стратегијата и анализа на одговорите на 192 граѓански организации од 16 различни области на дејствување од online анкета спроведена во периодот 9-25.1.2024 година преку Прашалник за мерење на вредноста на индикаторите од Акцискиот план на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество (2022-2024) дистрибуиран до сите граѓански организации со статус „активен“ (вкупно 8.504) според Отворените податоци на Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS