Добредојдовте на веб локацијата на Одделението за соработка со невладините организации

 

Почитувани посетители,

 

Добредојдовте на веб локацијата на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата. Одделението е формирано како резултат на заложбите на Владата на Република Северна Македонија за институционализирање на соработката, промовирање, поддршка и унапредување на партнерските односи со граѓанскиот сектор.

Одделението е надлежно да го следи и координира спроведувањето на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, се грижи за унапредување на соработката на Владата со граѓанскиот сектор, преку вклучување на граѓанските организации во процесот на креирање политики и создавање услови за финансиска одржливост на граѓанскиот сектор, врши стручно-административна поддршка на работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации и на Комисијата за организации со статус од јавен интерес.

Во соработката со граѓанскиот сектор, Одделението ги почитува принципите на взаемна доверба, партнерство, независност, плурализам, учество, транспарентност, одговорност, еднакви можности и недискриминација.

Macedonian

Информативен ден за програмата за територијална соработка Интерег Европа 2021-2027

Секретаријатот за европски прашања најавува информативен ден за програмата за територијална соработка Интерег Европакој го организира во соработка со Заедничкиот секретаријат на Програмата.

Информативниот ден ќе се одржи онлајн6 декември 2023 год. во периодот 10.00 – 11.30 часот.

Интерег Европа e програма за меѓу-регионална соработка ко-финансирана од Европската унија. Вкупниот буџет на програмата од 379 мил.евра е наменет за поддршка на широк круг на потенцијални корисници на национално, регионално и локално ниво, преку финансирање на проекти од меѓу-регионален интерес и размена на искуства преку Платформа за учење на политики.

Macedonian

Повик до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на годишната Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2024 година

Согласно член 14 од Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики („Службен весник на РМ“ бр.99/11), Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ги повикува граѓанските организации активно да придонесат во подготвувањето на годишната Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2024 година. Предлозите за политики треба да се однесуваат на конкретни законски одредби и да се во функција на остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата на Република Северна Македонија за 2024 година, кои може да се видат тука.

Вашите предлози треба да бидат внесени во Образецот што треба да го доставите по електронски пат на адреса: nvosorabotka@gs.gov.mk до 15.9.2023 година, со назнака Иницијатива за ГПРВ 2024.

Образец на Иницијатива за ГПВРСМ 2024

Macedonian

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија објавува Јавен повик Субвенционирање на вработување на невработени лица од ранливи категории на граѓани

Дали сте граѓанска организација која има потреба од финансиска поддршка за нови вработувања? Дали сакате да им помогнете на лицата од ранливи категории да се вклучат на пазарот на трудот? Ако одговорот е ДА, тогаш активната мерка 2.1 Субвенционирање на вработување - ИПА е мерка соодветна за Вас.

 Јавниот оглас за мерка 2.1 Субвенционирање на вработување - ИПА е објавен од страна на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија во рамки на ИПА проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ финансиран од Европската Унија, а врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2023г .

 Огласот е наменет за работодавачи, односно граѓански организации, кои сакаат да вработат лица од ранливи категории на граѓани, кои се регистрирани како невработени лица активни баратели во АВРСМ.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS