Одржана 19. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 26-27 март 2020 година се одржа 19. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. Советот го усвои Извештајот за својата работа во 2019 година и утврди позитивно мислење по Извештајот за спроведените мерки и активности од Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (2018-2020), во 2019 година.Советот на оваа седница го усвои и Записникот од спроведениот консултативен процес со здруженијата и фондациите од страна на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор по текстот на Анализата на финансиската поддршка на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија (од 2017г. до првата половина на 2019г.) со компаративна анализа на моделите за државно финансирање од другите земји и предлог-модел на Фонд за институционална поддршка на граѓанските организации и ко-финансирање на ЕУ проектите во РСМ.

Macedonian

Започна процесот за подготовка на петтиот национален Акциски план за Отворено владино партнерство 2020-2022

Министерството за информатичко општество и администрација го започна процесот на подготовка на петтиот национален Акциски план за Отворено владино партнерство 2020-2022 (НАП 5).

Со цел навремено информирање подготвена е Временска рамка на активности за подготовка на НАП 5 2020-2022 во која се дадени првично утврдени датуми и истата може да се надополнува со настани и состаноци во организација на сите чинители во Отвореното владино партнерство.

Временска рамка може да ја најдете на следниов линк.

Macedonian

Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за избор на двајца членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во областите „Заштита на маргинализираните лица“ и „Медиуми и информатичко општество“

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, Генералниот секретаријат на Владата – Одделение за соработка со невладини организации објавува Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за избор на двајца членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите, во областите „Заштита на маргинализираните лица“ и „Медиуми и информатичко општество“.

Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за избор на двајца членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите во областите „Заштита на маргинализираните лица“ и „Медиуми и информатичко општество“

Macedonian

Извештај за пријавени организации со кандидати и Јавен повик за гласање за избор на два членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за областите „Заштита на маргинализираните лица“ и „Медиуми и информатичко општество“

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, Генералниот секретаријат објавува Извештај за пријавени организации со кандидати по Јавниот повик за избор на три членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за областите „Заштита на маргинализираните лица“,„Медиуми и информатичко општество“ и „ЕУ интеграции и политики“ (објавен на 17.01.2020 година) и Јавен повик за гласање за избор на два членови на Советот од редот на здруженијата и фондациите за областите „Заштита на маргинализираните лица“ и „Медиуми и информатичко општество“. 

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS