Јавен повик за избор на три членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор на седницата одржана на 28.10.2019 година констатира дека на членот во областа „Медиуми и информатичко општество“ на лично барање му престанува членувањето во Советот, а на седницата одржана на 25.11.2019 година, Советот констатира дека на членовите во областите „Заштита на маргинализираните лица“ и „ЕУ интеграции и политики“ им престанува членувањето во Советот поради отсуство од три седници во текот на една година, согласно член 9 став 1 алинеја 2 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 98/2016, 164/2017 и „Службен весник на РСМ“ бр. 97/2019).

Macedonian

Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за избор на двајца членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во областите „Наука, образование и доживотно учење“ и „Медиуми и информатичко општество“

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, Генералниот секретаријат на Владата – Одделение за соработка со невладини организации објавува Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за избор на двајца членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите, во областите „Наука, образование и доживотно учење“ и „Медиуми и информатичко општество“.

Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за избор на двајца членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите во областите „Наука, образование и доживотно учење“ и „Медиуми и информатичко општество“ 

Macedonian

Одржан Национален форум за волонтерство

Претставници на Одделението за соработка со невладини организации учествуваа на Националниот форум за волонтерство, што се одржа на 26 декември 2019 година во Скопје, како дел од активностите на Младински културен центар – Битола, во рамките на регионалниот проект „Пат Западен Балкан 6“  (ROUTE WB6) чиј носител е централната канцеларија на РИКО (RYCO) од Тирана, Република Албанија, а е поддржан со фондови на Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка. Целта на форумот беше преглед и дискусија за состојбите со законската регулатива за волонтерство во државата, како и дискусија и насоки за потребата од подготовка на нова Национална стратегија за промоција и развој на волонтерството 2020 -2025.

Macedonian

Извештај за пријавени организации со кандидати и Јавен повик за гласање за избор на два членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за областите „Наука, образование и доживотно учење“ и „Медиуми и информатичко општество“

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор („Службен весник на РМ“ бр.98/16 и 164/17 и Службен весник на РСМ бр. 97/19), Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија објавува Извештај за пријавени организации со кандидати по Јавниот повик за избор на четири членови на Советот од редот на здруженијата и фондациите, од кои по еден член за областа „Наука, образование и доживотно учење“,„Заштита на маргинализираните лица“,„Медиуми и информатичко општество“ и „ЕУ интеграции и политики“ (објавен на 27.11.2019 година) и  Јавен повик за гласање за избор на два членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите за областите „Наука, образование и доживотно учење“ и „Медиуми и информатичко општество“. 

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS