Одржан состанок на работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации

На 3.3.2022 година, Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации го одржа својот прв состанок, преку полудневна online работилница организирана во соработка со проектот „Техничка поддршка за унапредување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“.

На состанокот се дискутираше за целта и клучните компоненти на реформата на институционалната и правната рамка за државното финансирање на граѓанските организации, редоследот на активностите што водат до реформа на државното финансирање на граѓанските организации, во согласност со Стратегијата за соработка и развој на граѓанското општество со Акциски план за 2022-2024 година,

Macedonian

Одржан состанок на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанското општество

На 01.03.2022 година Одделението за соработка со невладини организации организираше online состанок на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанското општество. Целта на состанокот беше информирање на членовите на Мрежата за усвоената Стратегија на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акцискиот план 2022-2024 и утврдување на План за следење на спроведување на Стратегијата, преку квартални извештаи за информирање на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество и годишни извештаи за информирање на Владата. На состанокот беше разгледан образецот за подготовка на квартален извештај, а присутните претставници на ресорните министерства информираа за преземените и планирани активности чиј рок за спроведување е првиот квартал од 2022 година.

Macedonian

Повик за проекти преку Интерег Еуро-МЕД транснационалната програма

Секретаријатот за европски прашања го најавува отворањето на првиот повик за проектни предлози во рамки на Интерег Еуро-МЕД транснационалната програма. Овој повик за проектни предлози е насочен кон приоритет 3 од Програмата, „Управување во Медитеранот“, специфична цел „Други активности за поддршка на подобрено управување преку соработка“.

Повикот ќе биде отворен од 24 февруари до 24 мај 2022 год. и истиот ќе поддржи 2 типа на проекти: тематски проекти во заедницата и проекти за институционален дијалог.

Macedonian

Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, Генералниот секретаријат на Владата – Одделение за соработка со невладини организации објавува Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за избор на член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите за областa Родова еднаквост.

 

Листа на кандидати според бројот на добиени гласови

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS