1-ва (конститутивна) седница на Советот

1-ва (конститутивна) седница на Советот

15.9.2021 година

 

Точки на дневниот ред:

1

Воведен збор на поранешната претседателка на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество и претставување на членовите на Советот

2

Избор на претседател на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од членовите од редот на здруженијата и фондациите

3

Избор на заменик на претседателот на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од членовите од редот на органите на државната управа

4

Номинирање на 5 претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации

5

Номинирање на 2 членови на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, од редот на здруженијата и фондациите, за учество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации

6

Подготовка на нова Стратегија на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024 (за информирање)

7

Разно

Undefined