Продолжен рокот за пријавување на оглас за избор на два члена на Комисијата за организации со статус од јавен интерес

Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија го продолжува рокот за пријавување на Огласот за избор на два члена на Комисијата за организации со статус од јавен интерес, од организации регистрирани во согласност со Законот за здруженија и фондации. Кандидатите предложени од организациите треба да имаат експертиза од областа на граѓанскиот сектор и познавање на националното законодавство поврзано со некоја од областите определени како дејности од јавен интерес во член 74 од Законот за здруженија и фондации. Рокот за пријавување на кандидатите е 5 јули 2022 година.

 

Оглас 

<--break-><--break-><--break->

Macedonian

Насоки за поддршка на ЕУ за граѓанското општество во регионот на проширување 2021-2027

 

Објавени се новите Насоки за поддршка на ЕУ за граѓанското општество во регионот на проширување 2021-2027. Овие Насоки ја трасираат целта за помош на ЕУ за граѓанското општество, обезбедуваат алатка за владите да ја подобрат соработката со граѓанското општество и даваат индикатори за мерење на напредокот кон исполнување на условите за интеграција во ЕУ. Во периодот од 2014 до 2020 година, ЕУ обезбеди околу 330 милиони евра поддршка за граѓанското општество; Насоките се една алатка која и помага на ЕУ да го процени влијанието на оваа поддршка.

EU Guidelines for Support to Civil Society in the Enlargement region (2021-2027)

Macedonian

Оглас за избор на два члена на Комисијата за организации со статус од јавен интерес

 

Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија распишува Оглас за избор на два члена на Комисијата за организации со статус од јавен интерес, од организации регистрирани во согласност со Законот за здруженија и фондации. Кандидатите предложени од организациите треба да имаат експертиза од областа на граѓанскиот сектор и познавање на националното законодавство поврзано со некоја од областите определени како дејности од јавен интерес во член 74 од Законот за здруженија и фондации. Рокот за пријавување на кандидатите е 22 јуни 2022 година.

 

Оглас

Macedonian

Одржани работилници за членовите на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

На 16 и 17 мај 2022 година, во соработка со проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката средина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“, финансиран од Европската Унија, се одржаа две полудневни работилници на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество на тема „Градење позиции и постигнување консензус во работата на меѓусекторските советодавни тела“, наменети за членовите од редот на вработените во органите на државна управа и за членовите од граѓанското општество.

Игор Видачак, експерт ангажиран од проектот, ги претстави добрите практики во функционирањето на меѓусекторските советодавни тела, истакнувајќи ги клучните чекори во процесите на градење заеднички позиции и постигнување консензус во донесувањето на одлуките. Тој ја потенцираше улогата на Советот како форум за структуриран дијалог, механизам за градење меѓусебна доверба, механизам на застапеност на граѓанските организации во процесите на креирање политики на Владата, експертско советодавно тело и катализатор на хоризонтална соработка меѓу организациите од различни сектори и платформа за нивно застапување и градење коалиции.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS