Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, Генералниот секретаријат на Владата – Одделение за соработка со невладини организации објавува Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за избор на 16 членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите. Јавниот повик за избор на членови на Советот за областите: Земјоделство и рурален развој, Медиуми и информатичко општество, Заштита на животната средина, Спорт и ЕУ интеграции и политики, ќе се повтори.

Листа на кандидати според бројот на добиени гласови

 

Undefined

Консултативен процес за изработка на Стратегија на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2021-2023

Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор е клучен документ кој ги содржи заложбите на Владата и органите на државната управа за унапредување на соработката со граѓанските организации и мерките за обезбедување поволна средина за развој на граѓанското општество.

Извештајот за преземените мерки и активности од Акцискиот план за спроведување на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (2018-2020) во 2020 година, претставува осврт на реализираните активности и оценка на актуелноста на нереализираните мерки и ќе се користи како почетен документ при подготовка на новата Стратегија.

Со цел директно и суштинско учество на граѓанските организации во изготвувањето на новата Стратегија на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2021-2023, Одделението за соработка со невладини организации отвара широк консултативен процес преку кој ги повикуваме сите заинтересирани граѓански организации активно да се вклучат со свои предлози за мерки и активности што сметаат дека треба да претставуваат дел од политиките на Владата за соработка со граѓанското општество во наредниот тригодишен период.

Undefined

Јавен повик за учество на пет претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за измени на Законот за здруженија и фондации

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, на барање на Министерството за правда, објавува Јавен повик за учество на пет претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за изработка на измени и дополнување на Законот за здруженија и фондации. Пријавата со целокупната документација се доставува преку електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака „Пријава за РГ Закон за здруженија и фондации“ најдоцна до 7 мај 2021 година.

 

Јавен повик

Образец на пријава

Macedonian

Одржана 31. седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 22 април 2021 година се одржа 31. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. На седницата Советот за три члена во Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејно насилство од редот на здруженијата ги номинираше: Наташа Бошкова, Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници МАРГИНИ Скопје, Елизабета Божиноска, ХЕРА - Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје и Елена Димушевска, Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство Скопје. Советот на оваа седница ги разгледа Извештајот за реализација на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за мерки за справување со Covid-19 кризата и предлог Јавениот повик за избор на пет претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за изработка на измени и дополнување на Законот за здруженија и фондации и го задолжи Одделението за соработка со невладини организации да ги дополни, согласно дискусијата на седницата. Советот ја разгледа и утврди позитивно мислење по Предлог-Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и го донесе Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, подготвени врз основа на експертската анализа и препораки од проектот „Техничка поддршка за унапредување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“, финансиран од Европската Унија.

 

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS