Насоки за поддршка на ЕУ за граѓанското општество во регионот на проширување 2021-2027

 

Објавени се новите Насоки за поддршка на ЕУ за граѓанското општество во регионот на проширување 2021-2027. Овие Насоки ја трасираат целта за помош на ЕУ за граѓанското општество, обезбедуваат алатка за владите да ја подобрат соработката со граѓанското општество и даваат индикатори за мерење на напредокот кон исполнување на условите за интеграција во ЕУ. Во периодот од 2014 до 2020 година, ЕУ обезбеди околу 330 милиони евра поддршка за граѓанското општество; Насоките се една алатка која и помага на ЕУ да го процени влијанието на оваа поддршка.

EU Guidelines for Support to Civil Society in the Enlargement region (2021-2027)

Macedonian