Јавен повик за учество на два члена и еден набљудувач од здруженија и фондации во Заедничкиот консултативен комитет за граѓанското општество на ЕУ и РСМ

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, на барање на Министерството за труд и социјална политика, објавува Јавен повик за учество на два члена и еден набљудувач од здруженија и фондации во Заедничкиот консултативен комитет за граѓанското општество на Европската Унија и Република Северна Македонија. Кандидатите треба да имаат професионални компетенции и граѓанска активност од области на економско-социјалната сфера (владеење на право, човекови права, заштита на животната средина, вработување и пазар на труд, социјална заштита, работни односи, законодавство на Европската Унија), а организациите што ги предлагаат да се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации најмалку три години пред објавувањето на јавниот повик и во статутот на имаат утврдени дејности и цели во овие области.

Јавен повик

Образец на пријава

Известување до Министерството за труд и социјална политика

 

Macedonian

Прашалник за консултирање на граѓанските организации за потребата од изменување и/или дополнување на Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата започнаа постапка за утврдување на потребите за изменување и/или дополнување на Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор („Службен весник на РМ“ бр.98/16 и 164/17 и „Службен весник на РСМ“ бр.97/19). Се повикуваат граѓанските организации активно да придонесат во унапредување на работата Советот, преку пополнување на Прашалник до 30.10.2020 година, што е достапен на следниот линк.

 

 

Macedonian

Одржана 23. седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

 

 

На 24 септември 2020 година во Клубот на органите на управата, се одржа 23. седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. 

Советот номинираше претставници на граѓанскиот сектор (член и заменик член) во Заедничките работни групи за програмите за прекугранична соработка во рамки на ИПА 3 (2021-2027) од кандидатите кои ги исполнуваат условите согласно Јавниот повик што Советот, на барање на Министерството за локална самоуправа, го објави на 20.7.2020 година на www.nvosorabotka.gov.mk.

Macedonian

Продолжен рокот на Повикот до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на Програмата за работа на Владата за 2021 година

Согласно препораките на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од 23.седница одржана на 24.9.2020 година, се продолжува рокот на Повикот до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на годишната Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година до 5.10.2020 година. Предлозите за политики треба да се во функција на остварување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија, утврдени во Програмата за работа на Владата 2020-2024, да бидат внесени во Образецот што е даден во прилог и да се достават по електронски пат на адреса: nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака Иницијатива за ГПВРСМ 2021.

 

Образец на Иницијатива за ГПВРСМ 2021

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS