Одржана 21. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 5 јуни 2020 година се одржа 21. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. На седницата, Советот утврди позитивно мислење по Предлог-програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за мерки за справување со COVID-19 кризата, Предлог-одлуката за критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија за мерки за справување со COVID-19 кризата и текстот на Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-19 кризата. Материјалите беа подготвени од Одделението за соработка со невладини организации и дополнети со предлози од граѓански организации консултирани преку членовите на Советот. Советот номинираше два свои членови од редот на граѓанските организации да учествуваат во работата на Комисијата за распределба на средствата, со право на глас. 

Undefined

Одржана 20. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 16 април 2020 година се одржа 20. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. Советот, по предлог на Платформата на граѓански организации за борба против корупција, усвои Информација за преземени мерки од страна на здруженијата и фондациите во справувањето со пандемијата COVID-19 и барање за вклучување на претставници на здруженијата и фондациите во соодветните „антикризни тела“. На оваа седница се усвои и Реакција на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за намалување на финансиската поддршка за граѓанските организации. 

Undefined

Одржана 19. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 26-27 март 2020 година се одржа 19. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. Советот го усвои Извештајот за својата работа во 2019 година и утврди позитивно мислење по Извештајот за спроведените мерки и активности од Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (2018-2020), во 2019 година.Советот на оваа седница го усвои и Записникот од спроведениот консултативен процес со здруженијата и фондациите од страна на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор по текстот на Анализата на финансиската поддршка на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија (од 2017г. до првата половина на 2019г.) со компаративна анализа на моделите за државно финансирање од другите земји и предлог-модел на Фонд за институционална поддршка на граѓанските организации и ко-финансирање на ЕУ проектите во РСМ.

Undefined

Започна процесот за подготовка на петтиот национален Акциски план за Отворено владино партнерство 2020-2022

Министерството за информатичко општество и администрација го започна процесот на подготовка на петтиот национален Акциски план за Отворено владино партнерство 2020-2022 (НАП 5).

Со цел навремено информирање подготвена е Временска рамка на активности за подготовка на НАП 5 2020-2022 во која се дадени првично утврдени датуми и истата може да се надополнува со настани и состаноци во организација на сите чинители во Отвореното владино партнерство.

Временска рамка може да ја најдете на следниов линк.

Undefined

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS