Thirrje deri te sektori civil për kontribut në përgatitjen e programit vjetor të punës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024

Sipas nenit 14 të Kodit të Praktikave të Mira për pjesëmarrje të sektorit civil në procesin e krijimit të politikave (“Gazeta Zyrtare e RM-së nr.99/11), Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut u bënë thirrje organizatave qytetare të kontribuojnë në mënyrë aktive në përgatitijen e Programit vjetor të punës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024. Propozimet për politikat duhet t’i referohen dispozitave konkrete ligjore dhe të jenë në funksion të realizimit të prioriteteve strategjike dhe qëllimeve prioritare të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024, të cilat mund të shihen këtu.

Propozimet e juaja duhet të shënohen në Formularin që është i dhënë në bashkëngjitje dhe që duhet ta dorëzoni në mënyrë elektronike në adresën nvosorabotka@gs.gov.mk deri më 15.9.2023, me shënim  Iniciativa për PVQRMV 2024.

Formulari i Iniciativës për PVQRMV 2024 

Albanian

Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë së Veriut publikon Thirrje Publike për masën Subvencionimi i punësimit të personave të papunë nga kategoritë e rrezikuara të qytetarëve.

Jeni një organizatë qytetare që keni nevojë për mbështetje financiare për të punësuarit e rinj? Dëshironi të ndihmoni njerëzit nga kategoritë e cenueshme për t'u bashkuar me tregun e punës? Nëse përgjigja është PO, atëherë masa aktive 2.1 Subvencionimi i punësimit - IPA është një masë e përshtatshme për ju.

  Shpalljen publike për masën 2.1 Subvencionimi i punësimit - IPA e publikon Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të projektit IPA “Aktivizimi i grupeve vulnerabël në tregun e punës” i financuar nga Bashkimi Evropian, dhe në bazë të Planit operativ për programet dhe masat aktive për punësim dhe shërbime në tregun e punës për vitin 2023.

  Konkursi është i dedikuar për punëdhënësit, gjegjësisht organizatat e shoqërisë civile, të cilët dëshirojnë të punësojnë persona nga kategoritë e cenueshme të qytetarëve, të cilët janë të regjistruar si persona të papunë aplikues aktivë në AVRSM.

Albanian

Sesion informativ online për thirrjen e UNESCO-s, Këshillit Britanik dhe Agjencisë Italiane për Bashkëpunim Zhvillimor për aplikime në kuadër të projektit "Kultura dhe Kreativiteti për Ballkanin Perëndimor" finansuar nga Bashkimi Evropian

Ministria e Kulturës dhe Komisioni Kombëtar për UNESCO i Republikës së Maqedonisë së Veriut informojnë se më 16 maj 2023 nga ora 11:00 deri në orën 12:30, UNESCO, Këshilli Britanik dhe Agjencia Italiane për Bashkëpunim Zhvillimor organizojnë sesion online informues për të gjitha institucionet, organizatat dhe shoqatat e interesuara për të dorëzuar aplikimet në kuadër të projektit “Kultura dhe Kreativiteti për Ballkanin Perëndimor”.

Linku i regjistrimit, thirrja, kriteret dhe mënyra e aplikimit gjenden në linkun e mëposhtëm:

Culture and Creativity ( CC4WBs) for the Western Balkans online WEBINAR

Albanian

NJOFTIM PËR DITËN INFORMATIVE TË PROGRAMIT INTEREG IPA ADRION

Duke filluar nga periudha programore për 2021-2027, Republika e Maqedonisë së Veriut pati mundësinë të anëtarësohet në programin INTEREG IPA ADRION.

Qëllimi kryesor i IPA ADRION është t'u përgjigjet sfidave të përbashkëta në rajonin Adriatiko-Jonian, si mbrojtja e diversitetit biologjik, përballja me ndryshimet klimatike dhe transporti i qëndrueshëm. Për të arritur të njëjtën gjë, Programi parashikon prezantimin dhe aplikimin e modeleve dhe mjeteve inovative, të cilat veprojnë si instrument kyç për gjetjen e zgjidhjeve të përbashkëta, me të cilat rajoni gradualisht do të arrijë një nivel më të lartë të rezistencës ndaj goditjeve të ardhshme ekonomike.

Thirrja e parë për propozime për projekte në kuadër të programit IPA ADRION u hap më 4 prill dhe do të mbyllet më 30 qershor 2023. në orën 13:00.

Albanian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS