Јавен повик за учество на граѓански организации во развивање на Национална Стратегија за заштита и спасување

Дирекцијата за заштита и спасување, во соработка со Светска Банка, започна проект – Техничка помош за зајакнување на системот за управување со катастрофи на Северна Македонија, за преглед и ажурирање на Националната Стратегија за заштита и спасување од 2014 година и преглед на клучните придружни национални планови и документи за проценка, со користење на модифициран пристап за решавање на предизвиците од пандемијата со Ковид-19.

Macedonian

Консултации за утврдување на приоритетите за финансиска поддршка на граѓанските организации во 2021 година

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, на 26.тематска седница, одржана на 7.12.2020 г. разгледа предлог-приоритети и активности за финансиска поддршка на здруженија и фондации од предлог-буџетот на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година, предложени од граѓански организации преку членовите на Советот и заклучи дека е потребно да се обезбеди мислење по предлог-приоритетите и активностите од сите министерства и да се организира консултативен процес со граѓанскиот сектор.

Се повикуваат граѓанските организации активно да се вклучат во консултативниот процес и да достават свое мислење и предлози по Табелата со предлог-приоритети и активности за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2021 г., најдоцна до 25.12.2020 година, на електронската пошта nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака „Мислење за приоритети за финансиска поддршка на ГО“.

Табела со предлог-приоритети и активности за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2021 г.

 

Macedonian

Одржана 26. тематска (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 7 декември 2020 година се одржа 26. тематска (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за планирање на областите и специфичните приоритети за финансирање на активности на здруженија и фондации од Предлог-Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година. На седницата Советот разгледа предлог-приоритети и активности за финансиска поддршка на здруженија и фондации од Владата на Република Северна Македонија за 2021 година, предложени од граѓански организации преку членовите на Советот и експертско мислење со предлози за измена на член 7 од Одлуката за критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на програмски активности здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија. Советот заклучи дека е потребно да се обезбеди мислење по предлог-приоритетите и активностите од сите министерства и да се организира консултативен процес со граѓанскиот сектор.

 

Macedonian

Одржана 25. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 2 декември 2020 година се одржа 25. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. На седницата Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, за учество на два претставници на здруженија и фондации во работата на Главниот штаб за управување со кризи, без право на глас ги номинираше следните кандидати:

Уранија Пировска, Хелсиншки комитет за човекови права Скопје; и

Зоран Дранговски, Македонско здружение на млади правници Скопје.

Дополнително, Советот расправаше за критериумите и постапката за распределба на средствата за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија и областите и специфичните приоритети за финансирање на активности на здруженија и фондации за 2021 година и заклучи за ова прашање да одржи тематска седница на 7 декември 2020 година.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS