Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, Генералниот секретаријат на Владата – Одделение за соработка со невладини организации објавува Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за избор на член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите за областa Родова еднаквост.

 

Листа на кандидати според бројот на добиени гласови

Macedonian

Одржана 4. седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

На 10.02.2022 година се одржа Четвртата седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество. На оваа седница, Советот го разгледа и усвои Извештајот за работа на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество за 2021 година.

Macedonian

Извештај за пријавени организации со кандидати и Jавен повик за гласање за избор на член на Советот за областа Родова еднаквост

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, Генералниот секретаријат на Владата – Одделение за соработка со невладини организации објавува Извештај за пријавени организации со кандидати по Јавниот повик за избор на член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите за областa Родова еднаквост, објавен на 10.1.2022 година и Јавен повик до организациите да го дадат својот глас само за еден од кандидатите. Секоја активна организација регистрирана во Централниот регистар и со област на дејствување Родова еднаквост, може да гласа само за еден кандидат, освен за кандидатот од својата организација, со пополнување на образецот за гласање и негово доставување по пошта или електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mk, до 15.2.2022 година. Во прилог на образецот за гласање се доставува копија од Тековна состојба издадена од Централниот регистар (како потврда дека областа на дејствување на организацијата е Родова еднаквост).

Извештај со јавен повик за гласање мк

Извештај со јавен повик за гласање ал

Образец за гласање

Macedonian

Jавен повик за избор на член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество во областа Родова еднаквост

Генералниот секретаријат на Владата објавува Jавен повик за избор на член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите за областа Родова еднаквост.  Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта, на адреса: Влада на Република Северна Македонија, Генерален секретаријат, Одделение за соработка со невладини организации, бул. „Илинден“ бр.2, 1000 Скопје, со назнака: „Пријава за избор на член на Советот“ или да се достави лично во архивата на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат, од 8:30 до 15:30 часот. Рокот за поднесување на пријавите е до 24 јануари 2022 година.

 

Јавен повик

Пријава

 

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS