Draft Raporti për Zbatimin e Strategjisë së Qeverisë për Bashkëpunim dhe Zhvillim të Shoqërisë Civile 2022-2024, në vitin 2022

Strategjia e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim dhe zhvillim të shoqërisë civile, me Planin e Veprimit 2022-2024, është miratuar në seancën e 130-të të Qeverisë, të mbajtur më 28.12.2021.  E njëjta është rezultat i nevojës së njohur për të përmirësuar mekanizmat për bashkëpunim me shoqërinë civile dhe për të ndërtuar një dialog të vazhdueshëm, transparent dhe plotësisht gjithëpërfshirës në procesin e krijimit dhe zbatimit të politikave. Masat e marra me këtë strategji në nivel institucional synojnë, ndër të tjera, ruajtjen e vazhdimësisë në punën e një Këshilli të pavarur, përfaqësues, operacional dhe efektiv për bashkëpunim ndërmjet Qeverisë dhe shoqërisë civile dhe përmirësimin e praktikave për komunikim dhe bashkëpunim. me organizatat e shoqërisë civile. Strategjia përcakton prioritetet kryesore dhe zhvillon aktivitete që synojnë përmirësimin e kuadrit ligjor për organizatat e shoqërisë civile; forcimin e kornizës institucionale dhe praktikave të bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë dhe organeve të administratës shtetërore dhe organizatave të shoqërisë civile; vendosjen e një kuadri tatimor që korrespondon me specifikat e funksionimit të organizatave të shoqërisë civile dhe mundëson zhvillimin e tyre, si dhe përmirësimin e sistemit të financimit shtetëror të organizatave të shoqërisë civile.

Albanian

Seanca informuese për projektin "Kultura dhe kreativiteti për Ballkanin Perëndimor"

 

Në organizim të UNESCO-s, në Kinematekën e Maqedonisë së Veriut më 17 shkurt (e premte) në ora 12:00 do të organizohen seanca informuese për projektin “Kultura dhe kreativiteti për Ballkanin Perëndimor”.

Detajet e aplikimit do ti prezantojnë përfaqësuesit e këtij projekti, i cili financohet nga Bashkimi Europian dhe implementohet nga UNESCO, Këshilli Britanik dhe Agjencia Italiane për Bashkëpunim Zhvillimor.

Bëhet fjalë për dy thirrje të hapura: njëra është për paraqitjen e propozimeve nga organizata dhe institucione, dhe e dyta është për shprehjen e interesimit të individëve të interesuar për të kontribuar në forcimin e sektorit kulturor dhe kreativ dhe harmonizimin e Ballkanit Perëndimor.

Albanian

Mbahet punëtori për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të Strategjisë së Qeverisë për Bashkëpunim dhe Zhvillim të Shoqërisë Civile 2022-2024

Më 17.01.2023, në bashkëpunim me projektin “Përkrahje teknike për përmirësimin e mjedisit të favorshëm për organizatat e shoqërisë civile në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, financuar nga Bashkimi Evropian, u mbajt punëtori për monitorim dhe raportim për zbatimin e Strategjisë së Qeverisë për bashkëpunim dhe zhvillim të shoqërisë civile 2022-2024, për anëtarët e Rrjetit të nëpunësve shtetëror për bashkëpunim me shoqërinë civile. Qëllimi i punëtorisë ishte njohja e anëtarëve të Rrjetit me të rejat në procesin e përgatitjes së raportit vjetor për zbatimin e Strategjisë, në përputhje me Udhëzimet për strukturën, përmbajtjen dhe mënyrën e përgatitjes, zbatimit, monitorimit, raportimit dhe vlerësimit strategjive sektoriale dhe shumësektoriale, si dhe arritjen e marrëveshjes për të dhënat dhe treguesit që duhet të përfshihen në Raport.

Albanian

U mbajtën takime individuale me anëtarët e Rrjetit të nëpunësve shtetëror për bashkëpunim me shoqërinë civile

Gjatë muajit dhjetor 2022 dhe janar 2023, Njëesia për Bashkëpunim me Organizatat Joqeveritare ka organizuar takime individuale me anëtarë të Rrjetit të nëpunësve shtetëror për bashkëpunim me shoqërinë civile nga Ministria e Financave, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria e Punëve të Brendshme, dhe Ministria për vetëqeverisje lokale. Qëllimi i takimeve ishte informimi për gjendjen e zbatimit të masave nga Strategjia e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim dhe zhvillim të shoqërisë civile, me Planin e veprimit (2022-2024), në vitin 2022. Të pranishmit arritën marrëveshje për të dhënat dhe treguesit që duhet të sigurohen për të identifikuar hapat e ardhshëm që duhet të ndërmerren për mbajtjen e Punëtorisë për monitorimin dhe raportimin mbi zbatimin e Strategjisë së Qeverisë për Bashkëpunim dhe Zhvillim të Shoqërisë Civile 2022-2024. Njëkohësisht, u diskutua për të rejat në procesin e përgatitjes së raportit vjetor për zbatimin e Strategjisë, në përputhje me Udhëzimet për strukturën, përmbajtjen dhe mënyrën e përgatitjes, zbatimit, monitorimit, raportimit dhe vlerësimit të strategjive sektoriale dhe multisekoriale (“Gazeta Zyrtare e RSM” nr. 122/22).

Albanian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS